Vedtægter for Karlslunde Bylaug  

 

1. Foreningens navn er Karlslunde Bylaug
2. Bylaugets formål er at medvirke til at bevare miljøet i byen, skabe bedst mulige forhold for byens trivsel, samt repræsentere byen overfor myndigheder og andre i fælles anliggender.
3. I Bylauget optages enhver, der er fyldt 18 år. Medlemmer opnår først stemmeret efter 3 måneders medlemsskab. Medlemsskabet dækker et regnskabsår og ophører automatisk, såfremt det ikke fornyes.
4. Bystævnet er Bylaugets øverste myndighed.
5. Afstemninger på Bystævnet afgøres med simpelt stemmeflertal. Undtaget er dog vedtægtsændringer (14) og nedlæggelse af Bylauget (15). Afstemning foregår ved håndoprækning, dog skal skriftlig afstemning foretages, hvis nogle af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.
6. Til ledelse af Bylauget vælges på Bystævnet en laugsbestyrelse bestående af 1 oldermand og 1 skatmester (kasserer), samt 3 bymænd - alle for 2 år af gangen. Efter tur afgår oldermand og 1 bymand på ulige år, og skatmester og 2 bymænd på lige år. Desuden vælges 2 stedfortrædere for bymændene, samt 2 revisorer - alle for 1 år af gangen. Valgbar er medlemmmer, der har betalt kontingent og er tilstede på Bystævnet, samt fraværende medlemmer fra hvilke, der ved Bystævnet foreligger skriftligt tilsagn.
7. Såfremt oldermand og skatmester afgår i perioden, vælges ny oldermand / skatmester af og bland laugstyrelsens medlemmer og stedfortrædere.
8. Laugstyrelsen er berettiget til at nedsætte relevante arbejdsgrupper.
9.

Bystævnet afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Oldermand fremlægger beretning til godkendelse

  3. Skatmesteren fremlægger regnskab til godkendelse

  4. Indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Valg af oldermand / skatmester

  7. Valg af bymænd

  8. Valg af 2 stedfortrædere

  9. Valg af 2 revisorer

  10. Eventuelt

10. Kontingentet fastsættes af Bystævnet for det følgende regnskabsår. Regnskabsåret går fra 01.01. - 31.12. Skatmesteren opkræver kontingentet og fører laugets medlemsliste. Laugets midler indsættes på en konto, hvorfra kun kan hæves med skatmesterens og oldermandens underskrifter i forening.
11. Forslag, der ønskes behandlet på Bystævnet, skal være en bymand i hænde 14 dage før Bystævnet.
12. Dagsorden skal opslåes senest 8 dage før Bystævnet.
13. Ekstraordinært Bystævne kan indkaldes, hvis laugstyrelsen ønsker det. Ekstraordinært Bystævne skal indkaldes, såfremt det skriftligt begæres af mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer, med forslag til dagsorden. I begge tilfælde med 21 dages varsel. Ekstraordinært Bystævne skal afholdes senest 4 uger efter at krav herom er modtaget.
14. Bylaugets vedtægter kan kun ændres på det ordinære Bystævne i april. Forslag til vedtægtændringer skal indgå i dagsordenen. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af de tilstedeværende stemmer.
15. Beslutning om nedlæggelse af Bylauget kan kun træffes med et flertal på 3/4 af de stemmeberettigede stemmer. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af de stemmeberettigede, indkaldes til ekstraordinært Bystævne, der afholdes senest 4 uger senere. Dette er beslutningsdygtigt iflg. pkt. 14, uanset antal fremmødte.
  Anvendelse af eventuelle aktiver afgøres af Bystævnet.

Vedtaget på det stiftende Bystævne den 21. april 1999.

Ændret på Bystævnet den 27. februar 2001.